ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ดร.มรกต  พุทธกาล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Moragote  Buddhakala
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2550 ผลของการหมุนระนาบผลึกและ Proximity effect ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะ ปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดี-เวฟ
- พ.ศ. 2550 ผลของการหมุนระนาบผลึก ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดี-เวฟ
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
- พ.ศ. 2557 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเยื่ออิเล็กโทรไลต์
- พ.ศ. 2558 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
- พ.ศ. 2559 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2553 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์แบบ 3 ทับ โดยใช้เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงจากถ่านไม้
- พ.ศ. 2556 การเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู
- พ.ศ. 2557 การสังเคราะห์แผ่นกราฟีนขนาดเล็กโดยใช้พืชประเภทหัวใต้ดินในการลดปริมาณออกซิเจนที่ผิวของแผ่นกราฟีนออกไซด์
- พ.ศ. 2554 ความรู้พื้นฐานระดับสายสามัญและสายอาชีวะที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พ.ศ. 2554 การกำหนดตัวบ่งชี้ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยจากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด
- พ.ศ. 2555 ฤทธิ์ของน้ำมันกานพลูในการต้านจุลินทรีย์และการทำสลบปลาดุกอุยเทศ
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -