ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นายเลิศณรงค์  ศรีพนม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Lertnarong  Sripanom
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2554 การใช้แบบเรียนโปรแกรมวิชาเคมี 2 สำหรับนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พ.ศ. 2555 การสังเคราะห์สารประกอบไทโอมอร์โฟลีน และอนุพันธ์โดย ปฏิกิริยา Willgerodt - Kindler reaction

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
- พ.ศ. 2556 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
- พ.ศ. 2557 การศึกษาการปนเปื้อนสารเคมีในชานมไข่มุกในชุมชน คลองหก จังหวัดปทุมธานี
- พ.ศ. 2558 การเตรียมตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อการหาโลหะตกค้างในอาหารกระป๋อง
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -