ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาววาสนา  ทองกำแหง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Wasana  Thongkamhaeng
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2559 เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวนเค-จาคอบส์ทอล และจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส
- พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยเอกลักษณ์บางประการและฟังก์ชันก่อกำเนิดสำหรับจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2553 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- พ.ศ. 2555 การจัดการองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2554 พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง "การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น" โดยชุดฝึกแบบทักษะด้วยต้นเอง
- พ.ศ. 2554 เครื่องตวงกึ่งสากลที่มีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมแบบพิเศษ
- พ.ศ. 2556 เอกลักษณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบร่วมของพหุนามฟีโบนัชชีและพหุนามลูคัส
- พ.ศ. 2558 การประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนที่มีการกระโดดและอินเทนซิตีแบบสโตแคสติก
- พ.ศ. 2559 เอกลักษณ์บางประการสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ของจำนวนเค-ฟีโบนักซี-ไลค์ และ จำนวนเค-ลูคัส
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -