ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตี้ภู่
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Siriwan  Teepoo
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2553 การสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เซนเซอร์โดยใช้อนุภาคนาโนทอง
- พ.ศ. 2554 การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้
- พ.ศ. 2556 การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์
- พ.ศ. 2556 อนุภาคนาโนเซนเซอร์สำหรับตรวจหายาปฎิชีวนะ
- พ.ศ. 2556 การพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะเพนนิซิลีนจีที่ตกค้างในน้ำนม
- พ.ศ. 2557 การพัฒนาชุดทดสอบยาปฎิชีวนะเพนนิซิลีนจีที่ตกค้างในน้ำนม
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร
- พ.ศ. 2559 การศึกษาปริมาณแคปไซซินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อกำหนดอัตลักษณ์สายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดซูโครส กลูโคส และฟรุกโทสแบบกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำเร็จรูปสำหรับตรวจวัดไนเตรตและไนไตรต์ในเวลาเดียวกันที่ตกค้างในอาหาร
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาระบบตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ประดิษฐ์จากกระดาษราคาถูกร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2560 การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม (2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- พ.ศ. 2560 การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว
- พ.ศ. 2552 การเตรียมแคปซูลพอลิเมอร์ระดับนาโนที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อน
- พ.ศ. 2554 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์
- พ.ศ. 2555 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์
- พ.ศ. 2555 เซนเซอร์ตรวจวัดความเผ็ดของพริก
- พ.ศ. 2561 การศึกษาปริมาณ gamma-oryzanol และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ gamma-oryzanol ในข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พ.ศ. 2561 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในข้าวหอมดอกมะลิ 105
- พ.ศ. 2554 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอสำหรับเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า
- พ.ศ. 2558 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตรีผลา สูตรสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง
- พ.ศ. 2557 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -