ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร  ชลสาคร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Sakorn  Chonsakorn
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผศ.ดร.
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    สำนักงานอธิการบดี
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2550 โครงการศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายในผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติจากภูมิปัญญาไทย
- พ.ศ. 2554 อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพการทำแบบตัดมาตรฐานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนผ้าไหมไทยแบบไร้รอยต่อ ด้วยกี่กระตุกหน้ากว้าง 110 นิ้ว
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาองค์ความรู้ (KM) การทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม
- พ.ศ. 2557 การประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและพืชให้สีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนในผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2551 การออกแบบถุงห่อผลไม้โดยใช้สิ่งทอประเภทนันวูฟเว่นและการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- พ.ศ. 2552 การออกแบบถุงห่อผลไม้โดยใช้สิ่งทอประเภทนันวูฟเว่นและการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2559 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ
- พ.ศ. 2557 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- พ.ศ. 2558 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
- พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยการพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือเชิงวัฒนธรรมตามรอยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาลดลายย้อมสีหม้อฮ่อม และออกแบบตัดเย็บชุดลำลอง
- พ.ศ. 2558 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ
- พ.ศ. 2559 ผ้าซิ่นจกลายโบราณโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่น เพื่อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาเส้นใยผสมด้วยฟางข้าวไทยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -