ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Singto  Sakulkhaemaruethai
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2550 การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงในช่วงแสงที่มองเห็น
- พ.ศ. 2551 การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงในช่วงแสงที่มองเห็น
- พ.ศ. 2552 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
- พ.ศ. 2555 อิทธิพลการเติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของพอลิโอลิฟิน
- พ.ศ. 2556 การเตรียมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด
- พ.ศ. 2557 แผ่นดูดซับเสียงและฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติเติมฟางข้าวหรือชานอ้อยที่มีความต้านทานต่อการติดไฟสูง
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมชนิดลอยน้ำจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่แยกจากระบบบำบัดได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับสลายสีอินทรีย์ในน้ำเสีย
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนีย/ซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2550 การผลิตหนังเทียมจากวัสดุที่ใช้ทดแทนพลาสติกพีวีซี
- พ.ศ. 2551 การเตรียมวัสดุผสมนาโนไฮดรอกซี่อะพาไทท์และพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
- พ.ศ. 2553 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. 2560 ผลของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวตาไดอีน: พฤติกรรมการคงรูป การต้านทานการเสื่อมสภาพจากรังสี UV และการต้านทานจุลชีพ
- พ.ศ. 2561 อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา
- พ.ศ. 2550 การออกแบบเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- พ.ศ. 2551 การสังเคราะห์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดโดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นทางตรง
- พ.ศ. 2552 วัสดุเส้นใยนาโนราคาถูกจากแร่ไทยโดยวิธีการสังเคราะห์แบบง่ายและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2552 การเตรียมแคปซูลพอลิเมอร์ระดับนาโนที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อน
- พ.ศ. 2553 การพัฒนาการสังเคราะห์และสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงของแผ่นบางนาโนไททาเนียที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง
- พ.ศ. 2554 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์
- พ.ศ. 2554 ผลของการใช้เบนโทไนซ์เป็นสารตัวเติมในยางผสมระหว่างธรรมชาติและยางเอสบีอาร์
- พ.ศ. 2555 การปรับปรุงสมบัติยางธรรมชาติโดยการจับตัวกับอนุภาคนาโนโคพอลิเมอร์
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาสมบัติความต้านทานต่อการเกิดรอยขีดข่วนของพอลิคาร์บอเนต
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
- พ.ศ. 2556 การเตรียมและสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงของท่อนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทย
- พ.ศ. 2557 การเติมสารตัวเติมนาโนในสารประกอบยางธรรมชาติ: พฤติกรรมการคงรูปและสมบัติของยางวัลคาไนซ์ 
- พ.ศ. 2557 การเตรียมแผ่นบางนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ
- พ.ศ. 2559 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่
- พ.ศ. 2556 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
- พ.ศ. 2554 การตรวจหาสารหนูในน้ำโดยใช้เครื่อง ICP-MS
- พ.ศ. 2558 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -