ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางจตุพร  เผ่าพงษ์ไทย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Jatuporn  Phaophongthai
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2548 โครงการย่อยที่ 4 : การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์จากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2548 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ผสมพืชสมุนไพร
- พ.ศ. 2549 โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2550 โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 โครงการวิจัยที่ 4 : การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
- พ.ศ. 2551 โครงการย่อยที่1ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
- พ.ศ. 2552 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
- พ.ศ. 2552
- พ.ศ. 2553 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2554 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2555 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2556 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2557 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเถ้ากำลังช้างสาร
- พ.ศ. 2558 สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส จากข่อยดำเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2549 การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2550 การผลิตรากกจากหนอนตายหยาก เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย
- พ.ศ. 2552 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูง
- พ.ศ. 2553 การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูง
- พ.ศ. 2548 การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2556 การเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู
- พ.ศ. 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาหลักเคมี 1
- พ.ศ. 2555 ฤทธิ์ของน้ำมันกานพลูในการต้านจุลินทรีย์และการทำสลบปลาดุกอุยเทศ
- พ.ศ. 2556 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร
- พ.ศ. 2551 โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว
- พ.ศ. 2552 การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว
- พ.ศ. 2548 โครงการย่อยที่ 3 : ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักของสารทุติยภูมิจากหนอนตายหยาก
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -