ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นายจตุรพิธ  เกราะแก้ว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Jaturapith  Krohkaew
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2552 ระบบจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พ.ศ. 2553 กล่องฝึกและทบทวนสะกดคำอักษรเบรลล์ไทย
- พ.ศ. 2556 ระบบช่วยการเดินผ่านเครื่องสั่งการด้วยคลื่นสมองสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้สูญเสียทางการเดิน
- พ.ศ. 2557 ผลของการใช้เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังโรคสถานีอนามัยบ้านบางอ้อ
- พ.ศ. 2557 ระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา
- พ.ศ. 2558 ผลของการใช้หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
- พ.ศ. 2552 เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทย
- พ.ศ. 2554 การจัดการความปลอดภัยระบบจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัย
- พ.ศ. 2557 การพัฒนาหุ่นจำลองมือคนเพื่อช่วยสอนการกดจุดฝ่ามือแผนไทยสำหรับคนตาบอด
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -