ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาวจันทนี  อุทธิสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Janthanee  Autthisin
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2550 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
- พ.ศ. 2551 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 2
- พ.ศ. 2553 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- พ.ศ. 2554 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อกิจกรรมปฏิบัติการฟิสิกส์และความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้วิชวลเบสิก
- พ.ศ. 2556 การออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็ก เพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว
- พ.ศ. 2557 การพัฒนาชุดทดลองการแทรกสอดของไมเคิลสันแบบมัลติมิเดียปฏิสัมพันธ์
- พ.ศ. 2558 สร้างชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
- พ.ศ. 2561 ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 09410043 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2549 การสร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ทางวินิจฉัยจากความเข้มรังสี
- พ.ศ. 2551 พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติ เพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- พ.ศ. 2548 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาสถิติ 1
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
- พ.ศ. 2558 การใช้ตะกอนประปาในงานคอนกรีตสำเร็จรูป
- พ.ศ. 2558 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก
- พ.ศ. 2560 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการเรียน รายวิชา 09410044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบทเรียน E-learning
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -