ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นายอัคเรศ  สิงห์ทา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Akarate  Signta
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2557 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยขอรับคำปรึกษาจากคลินิกคณิตศาสตร์
- พ.ศ. 2557 วิธีเชิงคำนวณและวิเคราะห์สำหรับปัญหาไม่เชิงเส้น
- พ.ศ. 2559 การวิเคราะห์ความเสถียรของแบบจำลองเชิงตัวเลขของการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำชะลอน้ำท่วมเมื่อเข้าสู่คลองด้วยทฤษฎีจุดตรึง
- พ.ศ. 2560 การจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับอุณหภูมิในภาชนะบรรจุอาหารแช่เยือกแข็งโดยใช้ตัวแบบปฏิกิริยาคายความร้อนและวิเคราะห์ความเสถียรด้วยทฤษฎีบทจุดตรึง

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2553 ขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำสำหรับระบบอสมการแปรผันและการประยุกต์ในปัญหาการหาค่าที่ดีที่สุด
- พ.ศ. 2555 การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์
- พ.ศ. 2557 ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน
- พ.ศ. 2554 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ในรูป 2x + 7y = Z2 และ 2x + 17y = Z2
- พ.ศ. 2555 การลู่เข้าแบบเข้มของขั้นตอนใหม่สำหรับการประมาณค่าระบบของปัญหากึ่งเชิงแปรผันรวม และวงศ์อนันต์ของการส่งแบบกึ่งไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ด
- พ.ศ. 2556 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน
- พ.ศ. 2557 วิธีการหาผลเฉลยสำหรับปัญหาจุดตรึงของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นบางตัว
- พ.ศ. 2557 การหาผลเฉลยสมการเพลล์ x2 - Dy2 = ±N
- พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพของวิธีอิชิกาวาปรับปรุงสำหรับสมการอินทิกรัลเชิงเส้น
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -