ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Unchalee  Sanguanpong
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2548 การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2548 โครงการย่อยที่ 3 : ประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักของสารทุติยภูมิจากหนอนตายหยาก
- พ.ศ. 2549 การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2550 การผลิตรากกจากหนอนตายหยาก เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2550 การออกแบบเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- พ.ศ. 2551 โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว
- พ.ศ. 2551 การผลิตรากจากหนอนตายหยากเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย
- พ.ศ. 2552 การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย
- พ.ศ. 2552 การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว
- พ.ศ. 2553 การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย
- พ.ศ. 2553 โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว
- พ.ศ. 2556 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สารสกัดสะเดาและหนอนตายหยากในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบัวหลวง
- พ.ศ. 2560 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากหญ้าแฝก

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2553 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2554 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2555 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2557 การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสารสกัดสะเดาไทยเชิงธุรกิจ
- พ.ศ. 2559 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของโรงงานผลิตสารสกัดจากสะเดาไทย
- พ.ศ. 2552 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
- พ.ศ. 2554 การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิต แชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน
- พ.ศ. 2556 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2556 การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครีมขัดเงารถยนต์จากข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2550 โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 โครงการวิจัยที่ 4 : การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปา
- พ.ศ. 2552 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปา
- พ.ศ. 2553 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดุขัดผิวใน ผลิตภัณฑ์สปา
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -