ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางอุษาพร  เสวกวิ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Usaporn  Swekwi
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2548 รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- พ.ศ. 2550 รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนแบบบูรณาการแบบเนสท์
- พ.ศ. 2552 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการคิดกับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- พ.ศ. 2553 ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- พ.ศ. 2555 การจัดการองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2558 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับคณะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พ.ศ. 2548 การศึกษาโครงสร้างของวงและมอดูล โดยความหมายของความเป็นเซมิ-อินเจคทีฟ และเซมิ-โพรเจคทีฟ
- พ.ศ. 2551 การศึกษารูปแบบการเทียบโอนการศึกษาตามอัธยาศัยของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -