ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Chatchai  Ponchio
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผศ.ดร.
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2549 สร้างชุดตรวจสอบไนเตรทเบื้องต้นด้วยเอนไซม์
- พ.ศ. 2550 การพัฒนาเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เพื่อการตรวจวิเคราะห์กรดแอสคอบิก ภาคสนาม
- พ.ศ. 2554 การพัฒนากระบวนการโฟโตคะตะไลซีสเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในตู้เลี้ยงปลา
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาฟิล์มบางของ WO3/BiVO4 โดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงินสำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอล
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาโฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลเชลล์สำหรับกำจัดสารมลพิษจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ
- พ.ศ. 2556 การพัฒนาฟิล์มบางของ WO3/BiVO4 โดยใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรเคมีคอล
- พ.ศ. 2557 การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลชีสเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากการแยกน้ำ เพื่อใช้สำหรับกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
- พ.ศ. 2557 การพัฒนาชุดโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก สำหรับกำจัด ไนเตรต ไนไตร์ท ภายใต้แสงอาทิตย์
- พ.ศ. 2558 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ
- พ.ศ. 2559 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้และบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย
- พ.ศ. 2555 เซนเซอร์ตรวจวัดความเผ็ดของพริก
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการวิเคราะห์โลหะหนัก
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาแผ่นสตริปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณไนไทรต์ในอาหาร
- พ.ศ. 2554 การเตรียมวัสดุเซรามิกรูพรุนเพื่อนการกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณโลหะหนักโดยใช้อนุภาคนาโน
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -