ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันท์ทิพ  สกุลเขมฤทัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Chuntip  -
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผศ.ดร.
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองคลัง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2555 การพัฒนายางธรรมชาติที่มีความต้านทานต่อการติดไฟสูง
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาสมบัติความต้านทานต่อการเกิดรอยขีดข่วนของพอลิคาร์บอเนต
- พ.ศ. 2557 การเติมสารตัวเติมนาโนในสารประกอบยางธรรมชาติ: พฤติกรรมการคงรูปและสมบัติของยางวัลคาไนซ์ 
- พ.ศ. 2560 ผลของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวตาไดอีน: พฤติกรรมการคงรูป การต้านทานการเสื่อมสภาพจากรังสี UV และการต้านทานจุลชีพ
- พ.ศ. 2561 อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิทจากกาบปาล์มสำหรับแผ่นฉนวนกันความร้อน
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมชนิดลอยน้ำจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่แยกจากระบบบำบัดได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับสลายสีอินทรีย์ในน้ำเสีย
- พ.ศ. 2559 กระบวนการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอบรรจุข้าวที่ใช้แล้วเสริมแรงในพอลิเอสเตอร์เรซินด้วยการใช้กระบวนการทาด้วยมือ
- พ.ศ. 2561 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนีย/ซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
- พ.ศ. 2555 อิทธิพลการเติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของพอลิโอลิฟิน
- พ.ศ. 2556 การเตรียมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด
- พ.ศ. 2555 ผลของความรู้พื้นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมวัสดุของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- พ.ศ. 2557 แผ่นดูดซับเสียงและฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติเติมฟางข้าวหรือชานอ้อยที่มีความต้านทานต่อการติดไฟสูง
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -