ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาวณัฐวรรณ  คุปพิทยานันท์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Nattawan  Kuppithayanant
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
 
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2551 การเพิ่มคุณสมบัติของไคโตซานด้วยเซลลูโลส เพื่อใช้ในการดึงน้ำจากสารละลายแอลกอฮอล์
- พ.ศ. 2555 การเปรียบเทียบผลของความร้อนที่มีต่อการสลายของวิตามินอีในน้ำมันปาล์มดิบกับน้ำมันปาล์มที่ผ่านกระบวนการ

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2550 การออกแบบเว็บเพจเพื่อการสืบค้นข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- พ.ศ. 2552 การหมักเอทานอลจากเศษเปลือกผลไม้โดยใช้จุลลินทรีย์สายพันธ์ผสมระหว่าง Trichoderma reesei และ Saccharomyces cerevisiae
- พ.ศ. 2552 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
- พ.ศ. 2553 ผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบและการเปรียบเทียบกิจกรรมของเซลลูเลสและราTrichoderma reeseiที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกผลไม้รวม
- พ.ศ. 2554 การสกัดแยกสารประกอบกลุ่มนิวทราซูทิคัลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเยื่อแผ่น
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
- พ.ศ. 2555 การกรองไหลขวางเพื่อสกัดแยกฟอสโฟไลปิดในน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเยื่อ
- พ.ศ. 2555 กระบวนการหมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยาสองขั้นตอนจากกากผลไม้เหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เอนไซม์ผสมที่ได้จากการหมักแข็งในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเดี่ยว
- พ.ศ. 2556 การกรองระดับนาโนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
- พ.ศ. 2556 การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโนสำหรับแก๊สโครมาโทกราฟีโดยวิธีการประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -