ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาวธาวัลย์  อัมพวา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Tawan  Aunpawa
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2560 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 สมบัติของพหุนามบนฟีลด์อันดับที่มีสัมประสิทธิ์ไม่เป็นลบ
- พ.ศ. 2554 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ
- พ.ศ. 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน
- พ.ศ. 2557 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยขอรับคำปรึกษาจากคลินิกคณิตศาสตร์
- พ.ศ. 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน
- พ.ศ. 2559 เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -