ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทลี  พรธาดาวิทย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Nonthalee  Prontadavit
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผศ.ดร.
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2550 การพัฒนาภาพลักษณ์คหกรรมศาสตร์ในสังคมไทย

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 การจัดการองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2559 การพัฒนารูปแบบการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -