ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ดร.นริศร์  บาลทิพย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Naris  Barnthip
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2553 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเพื่อเป็นวัสดุต้นแบบทางการแพทย์
- พ.ศ. 2554 การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อกระบวนการดูดซับแบบผันกลับได้ สำหรับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัสดุชีวภาพทางการแพทย์
- พ.ศ. 2554 การพัฒนาอุปกรณ์การวัดมุมสัมผัสบนพื้นผิวสำหรับห้องปฎิบัติการ
- พ.ศ. 2555 การสังเคราะห์เส้นใยน้ำผึ้งนาโนเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์
- พ.ศ. 2557 จลนพลศาสตร์ของการดูดซับโปรตีนเชิงแข่งขันจากสารละลายโปรตีนผสมสามชนิด
- พ.ศ. 2558 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาวัสดุปิดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบของเส้นใยนาโนและไฮโดรเจล
- พ.ศ. 2560 อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล
- พ.ศ. 2561 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
- พ.ศ. 2557 การเตรียมและศึกษาสมบัติของแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์สำหรับเยื่ออิเล็กโทรไลต์
- พ.ศ. 2559 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง
- พ.ศ. 2560 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนที่ด้วยสังกะสีและแมงกานีส
- พ.ศ. 2561 อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT
- พ.ศ. 2561 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mg และ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
- พ.ศ. 2556 การออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาขนาดเล็ก เพื่อใช้ปรับสภาพและทำความสะอาดพื้นผิว
- พ.ศ. 2556 การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์
- พ.ศ. 2557 การออกแบบและพัฒนาวงจรแยกสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกและดิจิตอลเพื่อใช้งานในระบบควบคุม
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -