ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  โง้ววัฒนา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Nittaya  Ngowatana
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
ผศ.ดร.
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2554 การปรับเจตคติในการเรียนวิชาเคมีในชีวิตประจำวัน
- พ.ศ. 2555 การผลิตกระดาษจากเปลือกสับปะรด
- พ.ศ. 2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรต้นการอักเสบ
- พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยการผลิตกระดาษจากใบพุทธรักษา
- พ.ศ. 2559 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช
- พ.ศ. 2559 การวิเคราะห์ 1,3-Dichloro-2-propanol ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2552 การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552
- พ.ศ. 2553 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2554 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2555 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2551 การสำรวจการแพร่กระจายของสาหร่ายพิษในคลองรังสิตปี พ.ศ. 2550-2552
- พ.ศ. 2556 การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
- พ.ศ. 2558 การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง
- พ.ศ. 2554 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระดาษจากผลมะฮอกกานี
- พ.ศ. 2554 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอสำหรับเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้า
- พ.ศ. 2550 โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
- พ.ศ. 2551 โครงการวิจัยที่ 4 : การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -