ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Nithiwatthn  Cjhoosakul
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2554 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในบรรยากาศในช่วงก่อนพายุฝนฟ้าคะนอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2554 การกำหนดตัวบ่งชี้ช่วงเข้าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยจากข้อมูลบรรยากาศที่มีอยู่จำกัด
- พ.ศ. 2555 การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์สำหรับการศึกษาลักษณะการผันผวนของอากาศช่วงกลางวัน
- พ.ศ. 2556 การเตรียมค่าดัชนีบ่งชี้ช่วงเข้าฤดูมรสมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากระบบบอกพิกัดทั่วโลก (จีพีเอส)
- พ.ศ. 2557 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการแปรปรวนของบรรยากาศชั้นบนกับภัยพิบัติทางธรณีที่เกิดในบริเวณแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
- พ.ศ. 2558 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับฟ้าคะนองก่อนฝนตก บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2553 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเพื่อเป็นวัสดุต้นแบบทางการแพทย์
- พ.ศ. 2558 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
- พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยการเตรียมค่าข้อมูลรังสีแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -