ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นายวิเชียร  เลาหโกศล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): -  -
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายนอก   
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- ไม่พบโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 สมบัติของพหุนามบนฟีลด์อันดับที่มีสัมประสิทธิ์ไม่เป็นลบ
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -