ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ดร.ประเทืองทิพย์  ปานบำรุง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): -  -
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
มทร.กรุงเทพ
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายนอก    สถานะ: เกษียณ
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- ไม่พบโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2555 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้
- พ.ศ. 2556 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนสำหรับผ้าที่ปรับสภาพความร้อนได้
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -