ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาวอันชัญ  หมวกงาม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): -  -
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายนอก    สถานะ: ลาออก
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- ไม่พบโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2551 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ 2
- พ.ศ. 2551 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
- พ.ศ. 2553 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- พ.ศ. 2554 การออกแบบและสร้างหัววัดทางไฟฟ้าเพื่อวัดพารามิเตอร์ของพลาสมา
- พ.ศ. 2553 แบบจำลองอนุภาคในบ่อศักย์แบบต่าง ๆ ในกลศาสตร์ควอนตัม
- พ.ศ. 2553 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเพื่อเป็นวัสดุต้นแบบทางการแพทย์
- พ.ศ. 2555 การเตรียมแผ่นเยื่อพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ความพรุนสูง ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง เสริมด้วยพลาสมาแบบไอซีพีสำหรับเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
- พ.ศ. 2555 การสังเคราะห์เส้นใยน้ำผึ้งนาโนเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์
- พ.ศ. 2559 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง
- พ.ศ. 2556 การพัฒนาเส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับไบโอเซนเซอร์
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -