ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางกุลประภา  ศรีหมุด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Kulprapa  Srimud
ตำแหน่งทางวิชาการ: -
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  ปี 2546 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจทำแบบตัดของดรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (Featcrs Related To Seeisiion on Garment Paltern Making of Thai Garment Manufactures)

ตำรา
  1. การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป้นอุตสาหกรร
  2. การจัดการสินค้าเสื้อผ้า
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2554 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ
- พ.ศ. 2555 สมบัติของพหุนามบนฟีลด์อันดับที่มีสัมประสิทธิ์ไม่เป็นลบ
- พ.ศ. 2556 ลำดับของพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนจริง
- พ.ศ. 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนปรับพื้นฐานก่อนเรียน
- พ.ศ. 2559 เอกลักษณ์บางประการที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวน k-เพล จำนวน k-เพลลูคัส หรือ จำนวนโมดิฟาย k-เพล
- พ.ศ. 2560 เอกลักษณ์บางประการสำหรับพจน์ที่เป็นคู่และคี่ของลำดับ k-เพลลำดับ k-เพลลูคัส หรือ ลำดับโมดิฟาย k-เพล

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- ไม่พบโครงการวิจัย
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -