ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นายมงคล  ทาทอง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Mongkol  Tatong
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน:
หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
-
E-mail address:
-
หมายเหตุ: นักวิจัยภายใน    กองกลาง
ประวัติการศึกษา:
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ:
   
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  -
ตำรา
  -
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก่อนปี 2550
 
โครงการงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
 
  โครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพของวิธีอิชิกาวาปรับปรุงสำหรับสมการอินทิกรัลเชิงเส้น
- พ.ศ. 2559 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์

โครงการวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย
- พ.ศ. 2560 การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก
- พ.ศ. 2560 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
- พ.ศ. 2555 การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์
- พ.ศ. 2560 สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส
- พ.ศ. 2557 ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน
- พ.ศ. 2559 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับปัญหาขนส่ง
- พ.ศ. 2553 วิธีการประมาณค่าความชันของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึงการส่งแบบไม่ขยายและการส่งทางเดียว
- พ.ศ. 2554 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ในรูป 2x + 7y = Z2 และ 2x + 17y = Z2
- พ.ศ. 2555 การลู่เข้าแบบเข้มของขั้นตอนใหม่สำหรับการประมาณค่าระบบของปัญหากึ่งเชิงแปรผันรวม และวงศ์อนันต์ของการส่งแบบกึ่งไม่ขยายในปริภูมิฮิลเบิร์ด
- พ.ศ. 2556 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับงานตารางสอน
- พ.ศ. 2556 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบทวนความรู้หลังเรียน
- พ.ศ. 2557 วิธีการหาผลเฉลยสำหรับปัญหาจุดตรึงของตัวดำเนินการไม่เชิงเส้นบางตัว
- พ.ศ. 2557 การหาผลเฉลยสมการเพลล์ x2 - Dy2 = ±N
   
รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย
  -