โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อุษาพร เสวกวิ
ผู้ร่วมวิจัย : นงลักษณ์ พรมทอง 
ชุติมา ประสาทแก้ว 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2548
   
บทคัดย่อ : [ No file ]