โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ผสมพืชสมุนไพร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ 
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
อังคณา ใสเกื้อ 
อิสระ ขันติแก้ว 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2548
   
บทคัดย่อ : [ No file ]