โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : โครงการย่อยที่ 4 การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย :
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2549
   
บทคัดย่อ : [ No file ]