โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การผลิตหนังเทียมจากวัสดุที่ใช้ทดแทนพลาสติกพีวีซี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สมหมาย ผิวสอาด
ผู้ร่วมวิจัย : วีราภรณ์ ผิวสอาด 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2550
   
บทคัดย่อ : [ No file ]