โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยที่ 4 : การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : นิตยา โง้ววัฒนา 
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
อัญชลี สงวนพงษ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2551
   
บทคัดย่อ : [ No file ]