โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อัญชลี สงวนพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
พนิดา บุษปฤกษ์ 
รัชตา ทนวิทูวัตร 
จรัญ ลิขิตรัตนพร 
ศศธร ศรีวิเชียร 
นิตยา พุทธธรรมรักษา 
กมลรัตน์ ณ หนองคาย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2551
   
บทคัดย่อ : [ No file ]