โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : โครงการย่อยที่1ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดมังคุด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ 
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2551
   
บทคัดย่อ : [ No file ]