โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมวัสดุผสมนาโนไฮดรอกซี่อะพาไทท์และพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สมหมาย ผิวสอาด
ผู้ร่วมวิจัย : มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ 
วีราภรณ์ ผิวสอาด 
สรพงษ์ ภวสุปรีย์ 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2551
   
บทคัดย่อ : [ No file ]