โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพสูง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ 
จตุพร เผ่าพงษ์ไทย 
ไพโรจน์ มูลรังสี 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2552
   
บทคัดย่อ : [ No file ]