โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : สมหมาย ผิวสอาด
ผู้ร่วมวิจัย : วีราภรณ์ ผิวสอาด 
สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2553
   
บทคัดย่อ : [ No file ]