โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การผลิตและควบคุมสารออกฤทธิ์ ของสมุนไพรว่านชักมดลูก ภายใต้การจัดการแสง ชนิด และอัตราปุ๋ย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
ผู้ร่วมวิจัย : นิตยา โง้ววัฒนา 
สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย 
อัญชลี สงวนพงษ์ 
ปราณี รัตนานุพงศ์ 
ถนัด รัตนานุพงศ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2554
   
บทคัดย่อ : [ No file ]