โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
ผู้ร่วมวิจัย : จตุรพิธ เกราะแก้ว 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2557
   
บทคัดย่อ : [ No file ]