โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Study of anti-analgesic and anti-inflammation activities of Thai medicinal recipes from Tumra Rok Nithan Kam Chant 11 for application in elders
หัวหน้าโครงการ : กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]