โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัด สมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : None
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]