โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Research and development of Thai anti-inflammatory medicinal products from bio-patch using self-assembly technique for elders
หัวหน้าโครงการ : กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ผู้ร่วมวิจัย : อมร ไชยสัตย์ 
รังสิมา ชลคุป 
วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]