โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับคณะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ชุติมา ประสาทแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย : อุษาพร เสวกวิ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2558
   
บทคัดย่อ : [ No file ]