โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสนุมไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
อมร ไชยสัตย์ 
อรทัย สารกุล 
รังสิมา ชลคุป 
วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 
สุพนิดา วินิจฉัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]