โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
อรทัย สารกุล 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]