โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยา สมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Preparation of Nano-Polymer Capsule Encapsulated Thai Medicinal Recipe Extracts from Tumra Rok Nitan Kam Chant 11
หัวหน้าโครงการ : อมร ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]