โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : -
หัวหน้าโครงการ : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ผู้ร่วมวิจัย : อมร ไชยสัตย์ 
กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 
สุพนิดา วินิจฉัย 
สุรชัย เตชะเอ้ย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]