โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of photoelectrochemical cell cooperate with solar cell for hydrogen production from water splitting process
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]