โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of Antimony Film Electrode for Synthetic Dyes Analysis in Food
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา มันสลาย
ผู้ร่วมวิจัย : ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]