โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Enhancement of photoelectrocatalysis cell for organic wastes degradation and electricity generation
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2559
   
บทคัดย่อ : [ No file ]