โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Development of photoelectrochemical cell for CO2 conversion to hydrocarbon fuels
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ผู้ร่วมวิจัย : ปรีชา มันสลาย 
อมร ไชยสัตย์ 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]