โครงการวิจัย
   
ชื่อโครงการ : ผลของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวตาไดอีน: พฤติกรรมการคงรูป การต้านทานการเสื่อมสภาพจากรังสี UV และการต้านทานจุลชีพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Effects of Nano Zinc Oxide to Properties of Natural Rubber and Styrene Butadiene Rubber: Cure Characteristics, UV Degradation Resistance and Anti-microorganism Properties
หัวหน้าโครงการ : ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
ผู้ร่วมวิจัย : สิงห์โต สกุลเขมฤทัย 
คำสำคัญ : None
ปีงบประมาณ : 2560
   
บทคัดย่อ : [ No file ]